Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin sprawdzony przez prawników z serwisu prokonsumencki.pl

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EKSPERYMENTUJ.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest JACEK BOGACZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK BOGACZ EKSPERYMENTUJ JACEK BOGACZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia i adres do doręczeń: Eksperymentuj Jacek Bogacz ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia, NIP 8792462529, REGON 341017752, adres poczty elektronicznej: sklep@eksperymentuj.pl, numer telefonu: 501256571.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora dostępnym pod adresem www.eksperymentuj.pl.

2. DEFINICJE

2.1. Wszelkie terminy, które nie zostały wyjaśnione poniżej, a posiadają swoje definicje na gruncie regulaminu Sklepu Internetowego, należy rozumieć zgodnie z tamtym regulaminem. Proszę podlinkować regulamin sklepu.

2.2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.2.1. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.2.2. KONTO – indywidualne konto Uczestnika zarejestrowane na stronie Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Uczestnika, aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika oraz historia Punktów przyznanych i wydanych.

2.2.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.4. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - JACEK BOGACZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK BOGACZ EKSPERYMENTUJ JACEK BOGACZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia i adres do doręczeń: Eksperymentuj Jacek Bogacz ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia, NIP 8792462529, REGON 341017752, adres poczty elektronicznej: sklep@eksperymentuj.pl, numer telefonu: 501256571.

2.2.5. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2.2.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.2.7. PUNKTY - wirtualne punkty zapisywane w ramach Konta Klienta, przyznawane Uczestnikowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym Organizatora. Punkty przyznawane są również za inne akcje dokonywane w Sklepie Internetowym.

2.2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.2.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.eksperymentuj.pl.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

3.2.1. Zarejestrowanie Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.

3.2.2. Pozostanie zalogowanym na Koncie.

3.2.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów o łącznej cenie co najmniej 1 zł (brutto).

3.2.4. Wykonanie innych akcji, z którymi Organizator, zgodnie z poniższym Regulaminem, wiąże nagrodzenie Klienta określoną liczbą Punktów.

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji za pośrednictwem panelu zarządzania danymi swojego Konta.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1. listopada 2018 roku przez czas nieokreślony.

4.2. Klient, który spełnił warunki wskazane w pkt. 3 Regulaminu, w zamian za dokonane zakupy otrzymuje Punkty przypisane do swojego Konta, których liczba zależy od ceny złożonego zamówienia, nie wliczając w to kosztów dostawy Produktu.

4.3. Punkty przyznaje się Klientowi zgodnie z następującym przeliczeniem:

    • 100 Punktów za jednorazowy zapis do Newslettera.
    • 100 Punktów za dodaną opinię o Produkcie, która została zatwierdzona przez Organizatora.
    • 1 Punkt za każdy 1 zł ceny zakupionego Produktu.

4.4. Klient posiada możliwość sprawdzenia liczby posiadanych w danym momencie Punktów w panelu zarządzania Kontem.

4.5. Warunkiem otrzymania Punktów z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży jest dokonanie całkowitej zapłaty za zamówione Produkty. Punkty za zakupione Produkty zostają przypisane do Konta z opóźnieniem 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu Klientowi, chyba że w tym czasie Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Klient nie otrzyma Punktów, które przysługiwałyby za zakup danych Produktów.

4.6. Punkty zgromadzone przez Klienta podlegają wymianie przez na inne Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Warunkiem dokonania wymiany jest posiadanie na Koncie odpowiedniej liczby Punktów, która będzie odpowiadać wartości pieniężnej określonego Produktu. Punkty wykorzystane w celu wymiany na Produkt zostają automatycznie pobrane z Konta.

4.6.1. Aby skorzystać z opcji wymiany Punktów na Produkt, należy przejść do karty danego Produktu i kliknąć przycisk „Kup za punkty”. Wymienienie Punktów nie będzie możliwe, jeżeli Klient nie posiada na Koncie liczby Punktów odpowiadającej co najmniej wartości danego Produktu.

4.6.2. Na karcie każdego Produktu w Sklepie Internetowym znajduje się informacja o wymaganej liczbie Punktów, za którą można dokonać wymiany.

4.7. Punkty można również wymienić na jednorazowe kupony rabatowe, obniżające cenę danego Produktu o określoną wartość pieniężną.

4.7.1. Aby skorzystać z opcji wymiany Punktów na jednorazowy rabat, należy dodać minimum 1 Produkt do elektronicznego koszyka, przejść do koszyka i wybrać opcję „Wymień Punkty na rabat”. Klient wybiera następnie wartość interesującego go rabatu – jeżeli posiada minimalną liczbę Punktów do wymienienia na rabat, udzielona zostanie mu zniżka na dane zamówienie.

4.7.2. Wymiana Punktów w ramach jednorazowego rabatu następuje zgodnie z przelicznikiem: każde posiadane 100 Punktów5 zł zniżki na Zamówienie.

4.8. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Ich zastosowanie dotyczy tylko Produktów w Sklepie Internetowym.

4.9. Koszty dostawy Produktu zakupionego w ramach wymiany Punktów pokrywa Klient.

4.10. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Sklepie Internetowym.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu, a także w polityce prywatności Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w  tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z  prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.5. Administrator w ramach niniejszego Regulaminu może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji Programu Lojalnościowego.

5.5.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy),

5.5.2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

5.5.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania.

5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

5.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.10. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu. Proszę o podlinkowanie polityki prywatności.

6. WARUNKI REZYGNACJI i WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1. Jako że uczestnictwo w Programie Lojalnościowym następuje automatycznie po zarejestrowaniu Konta w Sklepie Internetowym, Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego Konta. Może dokonać tego poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres: Eksperymentuj Jacek Bogacz, ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@eksperymentuj.pl. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

6.2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Program Lojalnościowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres Eksperymentuj Jacek Bogacz, ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eksperymentuj.pl.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Regulamin sprawdzony przez prawników z serwisu prokonsumencki.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 68 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-30
Wszystko zgodnie z zamówieniem. Dodatkowy opis. Przesyłka szybka i bardzo starannie zapakowana.
2023-02-07
wszystko sprawnie i b. szybko. przesyłka zabezpieczona. towar zgodny z opisem.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel