Darmowa dostawa od 50,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin konkursu na Facebook

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 09. 11.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu na platformie Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Eksperymentuj Jacek Bogacz, ul. Dolina Drwęcy 44, 87-162 Krobia (zwane dalej „Organizatorem”).

1.2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

1.5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

1.6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Eksperymentuj/ (zwanej dalej “Fanpage”).

1.8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.


2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2.2. Uczestnik oświadcza, że:

2.2.1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
2.2.2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
2.2.3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
2.2.4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,
2.2.5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie,
2.2.6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. NAGRODA

3.1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w punkcie 6.

3.2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest przyznanie 600 punktów, które można wykorzystać w Programie Partnerski Organizatora konkursu, którego regulamin i szczegóły dostępne są pod adresem: https://eksperymentuj.pl/Regulamin-Programu-Lojalnosciowego-cabout-pol-32.html.

3.3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu sklepu Eksperymentuj! - www.facebook.com/Eksperymentuj.

3.4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: "post konkursowy") na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Eksperymentuj

4.2. Konkurs trwa od dnia 09 listopada 2018 r., godz. 14.00, do momentu ogłoszenia zakończenia konkursu przez Organizatora. Informacja o zakończeniu konkursu będzie udostępniona na profilu Facebook Organizatora oraz na stronie eksperymentuj.pl

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

5.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

5.1.1. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpageu Organizatora,
5.1.2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Eksperymentuj

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

6.1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

6.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w punkcie 5. Ust. 1 Regulaminu.

6.3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w punkcie 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

6.4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

6.5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6.6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/Eksperymentuj

6.7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest założenie w ciągu 48 godzin konta w sklepie internetowym eksperymentuj.pl, wg regulaminu Programu Lojalnościowego, oraz przesłanie w wiadomości prywatnej Facebook informacji o adresie e-mail użytym do rejestracji Konta w sklepie.

6.8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 6.7. lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

6.9. Przyznane w Konkursie punkty zostaną przyznane zwycięzcom do 24 godzin od momentu otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w punkcie 6.7.

6.10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

7.2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

8.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Sklepu i Regulaminem Programu Lojalnościowego.

8.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook a w zakresie odbioru nagrody rejestracja w sklepie Eksperymentuj.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

9.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

9.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

9.4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs na Facebooku z dnia 09.11.2018 r.".

9.5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2018 r. i obowiązuje do zakończenia konkursu ogłoszonego przez Organizatora.

10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

10.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpageu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: eksperymentuj.pl

10.5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: Eksperymentuj.pl

Zaufane Opinie IdoSell
4.74 / 5.00 93 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-18
Bardzo dobrze i szybko
2023-11-21
obsługa ok
pixel